بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 3

بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 3