بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 2

بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 2