بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 1

بوتیبل کردن فلش مموری از طریق cmd 1